Декларацията за поверителност

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

В сила от 25 май 2018 г.

На 25 май 2018 г. влезе в сила Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (GDPR).

Във връзка с това, от 25 май 2018 г. КАНИСКО ТЕХНОЛОДЖИ  ЕООД въвежда следните промени в своята Политиката за защита на личните данни:

 

Кои сме ние?

КАНИСКО ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД е търговско дружество, регистрирано по законодателството на Република България, с ЕИК 203125281 и основна дейност в областта на информационните технологии, дистрибуции на софтуерни и хардуерни продукти и предоставяне на компютърни услуги.

 

Данни за контакт с КАНИСКО ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД:

Местоположение:

Държава: Република България

Адрес: гр. София 1309, ул. Перник 97

Телефон: +359 2 9887880

Ел. поща: office@kanisco.technology.

Интернет страница: https://kanisco.technology

 

Личните данни, които събираме и обработваме от вас са:

Когато регистрирате профил в сайта ни, за да направите онлайн поръчка, и когато сключваме договор с Вас, Вие ни предоставяте име, презиме, фамилия, ЕГН, паспортни данни, персонален идентификационен номер, адрес, имейл адрес, телефонен номер, месторабота. Когато плащането на услугите ни се извършва по банков път, получаваме информация и за банковата сметка, от която е наредено плащането и титуляря на сметката. Когато реализирате правата си във връзка с обработването на личните Ви данни и достъпа до тях, е необходимо да удостоверите Вашата самоличност чрез посочване на Вашето име, фамилия, имейл адрес, телефонен номер, идентификационен номер и номер на документ за самоличност.

Когато посещавате нашия сайт, получаваме данни за вашия IP адрес, данни за местоположението, данни за "бисквитки" и др. Също така получаваме Копия от комуникации, които може да имате с трети страни, докато използвате нашия уебсайт и нашите инструменти за комуникационна система.

Ние НЕ обработваме специални категории данни, отнасящи се до расов, етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, здравословно състояние, данни относно сексуалния живот или сексуалната ориентация.

 

Източник:

Информацията за обработваните от нас лични данни получаваме от лицето, за което се отнасят.

 

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните цели:

 • Изготвяне на оферта и изпълнение на договор за предоставяне на продукти и услуги на клиентите от страна на КАНИСКО ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД.
 • Предоставяне на информация за наши продукти, мероприятия и услуги.

 

 

Основанието, което ни дава право да обработваме Вашите данни е:

 • чл.6, ал.1, б. «б» от GDPR при изготвяне и изпълнение на договор за предоставяне на услуги или
 • чл.6, ал.1, б. «а», чл.7 от GDPR (след предварително предоставяне на изрично съгласие за това) и служи за получаване на информация за наши продукти и услуги.

 

 

Всички законни интереси, преследвани от нас или от трети страни, които работят за нас, са следните:

Осъществяване предмета на дейност на дружеството и предоставяне на продукти и услуги и информация за тях на клиентите.

 

Следните организации ще получат личните ви данни само при закупуване на продукти или услуги предлагани от тях:

 • Нашата счетоводна кантора
 • 3Dconnexion SAM
 • Autodesk Inc.
 • Bricsys NV
 • CGS Labs
 • Chaos Software Ltd.
 • Graitec Group
 • StudioARS d.o.o.
 • Teamsystem Srl
 • Trimble Inc.

 

 

Съгласие:

С приемането на тази Декларация за поверителност, Вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за посочените от нас цели. Съгласието е необходимо, за да може да обработваме Вашите лични данни, когато все още не сме сключили договор за предоставяне на продуктите и услугите ни, например получаване на информация и др., но е необходимо да е изрично. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време без да е необходимо да посочвате причини с изпращане на Имейл за Оттегляне на съгласие до нас.

 

Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна организация:

КАНИСКО ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД няма намерение да предаде Вашите лични данни на трети лица, без да получи Вашето предварително съгласие.

 

 

Период на съхраняване на данните

КАНИСКО ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД ще съхранява Вашите лични данни не повече от десет години от приключване на договорите, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят, освен ако не сте предоставили съгласие за обработка на някои от личните Ви данни с цел получаване на информация за продуктите и услугите на КАНИСКО ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД до оттегляне на това съгласие.

 

 

Вашите права като субект на личните данни са следните:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие имате следните права:

 • имате право да поискате копие от Вашите лични данни от КАНИСКО ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД и право на достъп (Искане на достъп) по всяко време до личните си данни;
 • имате право да поискате от КАНИСКО ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД да коригира (Искане за корекция) без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
 • имате право да поискате от КАНИСКО ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД личните Ви данни да бъдат изтрити (Искане за изтриване) без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:
 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
 • когато сте оттеглил своето съгласие;
 • когато сте възразил срещу обработването;
 • когато обработването е незаконосъобразно;
 • когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
 • когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

 

 

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

 • при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес,
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 • имате право да поискате от КАНИСКО ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД, да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
 • имате право да оттеглите Вашето съгласие (Оттегляне на съгласие) за обработката на личните Ви данни по всяко време без да посочвате причини за това, с отделно искане, отправено до КАНИСКО ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД;
 • имате право да възразите (Възражение за обработка) срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);
 • имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
 • имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;
 • при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата Декларация за поверителност, ще Ви предоставим нова Декларация за поверителност и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели, включително извън ЕС) при обработката на вашите лични данни.

 

 

Имате право на жалба до надзорния орган.

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган за Република България е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg). В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез КАНИСКО ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД, можете да го направите на посочените данни за контакт на КАНИСКО ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД.

 

Какво са лични данни?

Съгласно Общият регламента за защита на данните (GDPR – РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА), личните данни се определят като: "Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;".

 

Защо КАНИСКО ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД събира и съхранява лични данни?

За да ви предоставим нашите продукти и услуги – софтуерни лицензи, обучения, семинари, консултации и др. подобни, е необходимо да съберем лични данни, за да сключим и изпълним договор с Вас или да осъществим кореспонденция, да Ви предоставим информация за продуктите и услугите ни. Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща за тази цел и не е с цел навлизане в личното Ви пространство. За целите на комуникация с рекламни и маркетингови намерения, КАНИСКО ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД ще поиска от вас допълнително съгласие.

 

Как използвате моите лични данни?

В тази Декларация за поверителност подробно указваме целите и причините за събиране и обработване на Вашите лични данни.

Ние използваме: "бисквитки" и социални мрежи. За повече информация, моля запознайте се с Политиката за използване на бисквитките и Използване на социални мрежи.

 

Декларация за поверителност за reCAPTCHA

Невидимият Captcha или reCAPTCHA изисква от крайните потребители да кликнат върху бутон "Аз не съм робот" и Google може да определи дали да подкани потребителя с допълнителен въпрос (т.е. да избере снимки, които най-добре описват X), за да провери дали това лице всъщност не е робот.

Как работи "Invisible Captcha" - reCAPTCHA събира лична информация от потребителите, за да определи дали те са хора, а не ботове.

 

Каква лична информация събира reCAPTCHA?

Първо, алгоритъмът reCAPTCHA ще провери дали има поставена "бисквитка" на използвания компютър.

След това към браузъра на потребителя ще бъде добавена допълнителна "бисквитка" за конкретна reCAPTCHA и ще бъде заснета пълна снимка на прозореца на браузъра на потребителя в конкретния момент, пиксел по пиксел.  

 

Част от информацията за браузъра и потребителя, събрана по това време, включва:  

Всички бисквитки, поставени през последните 6 месеца;

Колко щраквания на мишката сте направили на този екран (или докосвания ако сте с тъч устройство);

Информацията за CSS за тази страница;

Датата;

Езикът, на който е настроен вашия браузър;

Всички приставки, които сте инсталирали в браузъра и

Всички Javascript обекти;

Това събиране на лични данни се дължи на това, че изискването от CalOPPA е задействано и е необходима политика за поверителност при интегрирането на reCAPTCHA.

 

Google Analytics

Google Analytics се предлага от Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Използваме Google Analytics с предлаганата от Google допълнителна функция за анонимизиране на IP адресите. Google съкращава IP адреса още в рамките на ЕС и само в изключителни случаи в САЩ, като и в двата случая записва само съкратени IP адреси. Можете да възразите срещу събирането и обработването на данните ви като изтеглите и инсталирате приставка за браузър от следния линк: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

Ще препращате ли и ще споделяте ли личните ми данни с други организации или лица?

Ние няма да продаваме Вашите данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да придобием някаква облага.

КАНИСКО ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД може да предаде Вашите лични данни на наши поддоставчици на услуги, които са сключили договор с нас.

 

Следните организации/лица ще получат личните ви данни само при закупуване на продукти или услуги предлагани от тях:

 • Нашата счетоводна кантора.
 • 3Dconnexion SAM
 • Autodesk Inc.
 • Bricsys NV
 • CGS Labs
 • Chaos Software Ltd.
 • Graitec Group
 • StudioARS d.o.o.
 • Teamsystem Srl
 • Trimble Inc.

Всички трети страни, които може да получат данните Ви, са задължени да пазят Вашите данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите пред нас задължения. Когато вече не се нуждаят от данните Ви, за да изпълнят тези задължения, те ще разполагат с подробни инструкции за тяхното унищожаване в съответствие процедурите изградени от КАНИСКО ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД.

Получатели на Вашите данни могат да бъдат и държавни органи на власт, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.

 

Как ще съхранявате и пазите моите лични данни, които събирате?

КАНИСКО ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД ще обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от Вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните (GDPR). Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.

Няма да съхраняваме информацията за Вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук.

Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в определени минимални срокове – например 3 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят за счетоводни цели. Ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на вашите данни от нерегламентиран достъп, повреждане или изгубване.

 

Мога ли да разбера какви мои лични данни имате и обработвате?

КАНИСКО ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД по Ваше искане е длъжно да Ви отговори каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва.

В случай, че имаме Ваши лични данни, можете да поискате следната информация:

Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в определени минимални срокове – например 3 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят за счетоводни цели. Ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на вашите данни от нерегламентиран достъп, повреждане или изгубване.

 • Данни за контакт с организацията, която обработва или от името, на която се обработват Вашите данни;
 • Целите на обработването;
 • Правното основание за обработката;
 • Съответните категории лични данни, които се обработват;
 • Получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити;
 • Получателите в трети държави или международни организации ако има прехвърляне на личните данни към такива, както и гаранциите, че сигурността на данните при тях ще е най-малкото на нивото в ЕС;
 • Ако обработката се основава на законните интереси наКАНИСКО ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД или на трета страна, информация за тези интереси.
 • Предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните данни;
 • Подробности за правата Ви да искате коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, както и да направите възражение срещу такова обработване;
 • Информация за правото Ви да оттеглите съгласието си по всяко време;
 • Подробности за правото Ви на жалба до надзорен орган;
 • Информация дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от невъзможността да предоставите такива данни.
 • Източникът от който са събрани личните Ви данни, в случаите, когато не са събрани директно от Вас.
 • Всички подробности и информация за наличието на автоматизирано вземане на решения, като профилиране и всякаква смислена информация за съответната логика на тези операции, както и значението и очакваните последици от тази обработка.

 

Как мога да получа достъп до моите данни, които са обработвани?

На следният адрес се намират всички инструменти свързани с GDPR регламента - https://www.cadstore.bg/gdpr-tools. Тази страница предлага следните възможности:

 • Корекция на данните - Може да използвате линковете, за да обновите данните за Вашия профил.
 • Сваляне на данни - Може да използвате линковете, за да свалите всички данни, които пазим за Вас и използваме, за да подобрим нашите услуги.
 • Достъп до лични данни - Може да използвате линка, за да свалите файл, който съдържа личните Ви данни.
 • Право да бъда забравен - Използвайте тази опция, ако искате да премахнете всички данни (вкл. и лични) от нашия магазин. Обърнете внимание, че този процес ще изтрие Вашият, профил правейки го неизползваем.